Statut HOG Kraków Chapter Poland

 

Spis treści:
1. Wstęp
2. Cel działania Chapteru
3. Patronat i prawa i obowiązki Dealera
4. Członkostwo Chapteru w HOG i jego Organy Statutowe
5. Organy Statutowe Chapteru
6. Zarząd Chapteru
7. Komisja Regulaminowa
8. Inne funkcje w Chapterze
9. Członkostwo w Chapterze
10. Barwy Chapteru
11. Fundusze Chapteru
12. Wydarzenia
13. Znaki firmowe – licencje
14. Zasady Chapteru
15. Zmiany
16. Zrzeczenie się odpowiedzialności
17. Ważność Statutu
18. Podpisy

1. Wstęp

Harley Owners Group to obecnie największa Organizacja motocyklowa na Świecie założona przez Harley-Davidson Motor Company. Celem tej organizacji jest promowanie motocyklizmu jako bezpiecznego i satysfakcjonującego sposobu spędzania wolnego czasu, promocja motocykli Harley-Davidson, pomoc użytkownikom H-D na całym świecie, rozwój więzi pomiędzy motocyklistami, dealerami i samą fabryką H-D Kraków Chapter Poland jest integralna częścią HOG i działa we współpracy z Dealerem HD w Krakowie.
Ilekroć w dalszej części będzie mowa o Chapterze, chodzić będzie o Kraków Chapter Poland HOG

2. Cel działania Chapteru

a. Nadrzędnym celem istnienia i działania Chapteru jest stworzenie i integracja grupy motocyklowej oraz prowadzenie i organizacja aktywności i działalności motocyklowej członków H.O.G. miedzy innymi przez:
b. Tworzenie pozytywnego wizerunku motocyklisty (rozwój i trenowanie bezpiecznej i
zgodnej z prawem jazdy motocyklem).
c. Organizację spotkań motocyklowych, kreowanie odpowiednich zachowan i zwyczajów
d. Zachęcanie do udziału i promocja różnych wydarzeń organizowanych przez H.O.G.
e. Dbałość o wizerunek Marki HD jako organizacji użytecznej również dla lokalnego
środowiska
f. Działalność Chapteru opiera się na wspólnym wysiłku i pracy jego Członków których wiąże przyjaźń, lojalność i przywiązanie do marki Harley-Davidson
g. Chapter jest organizacją non-profit , nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Patronat oraz prawa i obowiązki DEALERA

Chapter powoływany jest na wniosek autoryzowanego dealera Harley-Davidson Kraków „DRAGON” jako forma dobrowolnej aktywności społeczności grupy ludzi związanych wspólną pasją. Dealer niniejszym obejmuje patronat nad Chapterem i zatwierdza niniejszy STATUT.

Jeżeli w tym Statucie będzie mowa o DEALERZE to chodzić będzie o Dealera HD DRAGON którego siedziba znajduje się w Krakowie.
Chapter jako organizacja, oraz jego członkowie występując w imieniu Chapteru i podejmując działania muszą je uzgadniać i zatwierdzać u Dealera. Dealer może zadecydować o zakończeniu patronatu w każdym momencie, co skutkuje rozwiązaniem i ustaniem członkostwa Chapteru w

H.O.G. Dealer nie może przez 12 miesięcy od daty wypowiedzenia członkostwa objąć patronatem innego Chapteru.
Dealer może być członkiem Zarządu lub wyznaczyć swojego reprezentanta do Zarządu Chapteru
Dealer może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji.
Dealer prawo żądać od Chapteru działalności zgodnej z jego Statutem (standardami i wymogami).

4. Członkostwo Chapteru w HOG oraz jego władze organizacyjna:

a. Chapter jest częścią światowej organizacji Harley Owners Group
b. Chapter w ramach H.O.G. działa rok i każdego roku kalendarzowego członkostwo musi zostać odnowione przez złożenie i uzyskanie akceptacji odpowiedniego wniosku.
c. Nazwa Chapteru „ KRAKÓW CHAPTER POLAND” jest indywidualna i unikatową nazwą Chapteru i została zatwierdzona przez HOG.
d. Nazwa Chapteru stanowi własność H.O.G. i tylko przez ten Chapter oraz H.O.G może być wykorzystywana .

5. Organy statutowe Chapteru to:

A Zarząd
B Komisja regulaminowa

6. Zarząd Chapteru- Kieruje wszystkimi bieżącymi działaniami Chapteru i ponosi odpowiedzialność za rezultaty działań.
a. Zarząd wybierany jest na dwu- letnią kadencję.
b. Ustala się maksymalną ilość kadencji dla Prezydenta na 2 (dwie)
c. Zarząd składa się z następujących Funkcji (funkcje nie mogą być łączone):
i. Prezydent – Director –
ii. Vice-Prezydent – Assistant Director –
iii. Skarbnik – Treasurer –
iv. Sekretarz – Secretary –
v. Dealer (przedstawiciel)

d. Prezydenta wybiera spotkanie plenarne członków Chapteru kwalifikowaną większością głosów: 50% +1 głosów przy obecności min 50 procent wszystkich Członków Chapteru (z opłaconymi składkami) .
e. Za organizację wyborów odpowiedzialna jest komisja regulaminowa, która ustala wspólnie z dealerem termin wyborów . Wybory musza się odbyć maksymalnie 25 miesięcy od daty poprzednich wyborów. W przypadku prawnego okresowego ograniczenia możliwości organizacji spotkań wybory muszą odbyć się do trzech miesięcy po ustaniu takiego ograniczenia.
f. V-ce Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza wskazuje Prezydent a zatwierdza wybór zgromadzenie ogólne członków zwykłą większością głosów
g. Przedstawiciel Dealera jest nominowany przez Dealera do pracy w Zarządzie Chapteru.
h. Czynności i obowiązki członków Zarządu:
Director –Prezydent –zapewnia działanie Chapteru zgodnie ze Statutem, prowadzi spotkania, koordynuje prace Zarządu, ma głos decydujący w przypadku różnicy zdań na obradach Zarządu. Jest wybierany w wyborach przez członków Chapteru. Wybiera pozostałych członków zarządu spośród członków Chapteru. Reprezentuje Chapter na zewnątrz.
Assistant Director – Vice-Prezydent –odpowiada za promocję członkostwa w H.O.G., przedstawia informacje o programie H.O.G.
Treasurer – Skarbnik –odpowiada za zbieranie, podział i ewidencję funduszy Chapteru, comiesięczne raportowanie do Zarządu, sporządzanie raportów
finansowych. Raporty muszą sporządzane na koniec każdego roku kalendarzowego oraz na zakończenie kadencji Zarządu i przedstawiane na ogólnym Zebraniu
Członków Chapteru
Secretary –Sekretarz –odpowiada za wykonywanie prac administracyjnych, kontroluje opłacanie składek członków Chapteru do H.O.G., sporządza roczne
raporty dla H.O.G. zawierające liczbę członków, skład Zarządu, wypełnia inne formularze zgodnie z wymogami H.O.G., prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczenia
imprez i członków Chapteru.

7. Komisja Regulaminowa

Komisja składa się z 3 członków Chapteru i jest wybierana równocześnie z wyborem Prezydenta na 2 letnią kadencję spośród członków Chapteru z największym stażem klubowym ( co najmniej 3 lata).

Członkowie komisji rozstrzygają spory wewnętrzne, udzielają pouczeń członkom Chapteru w przypadku wystąpienia zachowan niebezpiecznych , nieetycznych lub złamań postanowień statutu , wnioskują do Zarządu w sprawie wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec członków Chapteru.
Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków na pierwszym zebraniu.

8. Inne funkcyjne stanowiska nadawane dla członków Chapteru oraz ich obowiązki:

a. – Activity Officer – Organizator imprez – zajmuje się planowaniem, organizacją i informacją na temat imprez, wydarzeń Chapteru.
b. – Ladies of Harley Officer – Osoba ds. promowania aktywności kobiet –zachęca członkinie Chapteru do aktywnego udziału w wydarzeniach Chapteru. Promuje aktywności motocyklowe w środowiskach kobiecych
c. – Head Road Captain – Główny organizator wyjazdów , zarządza pracą i recenzuje pracę Road Capitanów zajmuje się planowaniem, organizacją i ustalaniem wyjazdów oraz tras przejazdu Chapteru, koordynuje prace organizatorów wyjazdów. Jest wybierany przez Road Capitanów spośród swojego grona na roczne kadencje. Prowadzi plan szkoleń dla Road Capitanów.
d. – Road Captain – Jest doświadczonym motocyklistą. Bardzo dobrze i bezpiecznie porusza się na motocyklu w każdych warunkach pogodowych. Zajmuje się planowaniem, organizacją i przeprowadzeniem wyjazdów oraz tras przejazdu Chapteru. Zabezpiecza przejazd na ruchliwych trasach. Zna praktycznie techniki pierwszej pomocy. Jego motocykl wyposażony jest w apteczkę 1 pomocy.
e. – Editor –Rzecznik –przygotowuje i gromadzi wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Chapteru, opracowuje komunikaty, publikacje. Obowiązkowo konsultuje informacje przed publikacją z patronackim dealerem.
f. – Safety Officer – Osoba ds. bezpieczeństwa –odpowiada za dostarczenie i ewentualną organizację szkoleń z poprawy bezpieczeństwa jazdy, doskonalenia technik jazdy, udzielania pierwszej pomocy.
g.– Photographer – Fotograf –odpowiada za robienie i przechowywanie zdjęć z życia Chapteru.
h. – Historian – Historyk –prowadzi i opracowuje kronikę Chapteru.
i.– Membership Officer – Osoba ds. członkostwa –wspiera Sekretarza w zakresie członkostwa.
j.– Webmaster – Administrator strony www –– opracowuje, gromadzi informacje (materiałypisane,zdjęcia),które są umieszczane na stronie www Chapteru, portalach społecznościowych. Musi uzyskać akceptację dealera patronującego przed publikacją informacji. Dba by strona www i portale społecznościowe odpowiadały wytycznym organizacji H.O.G.

9. Członkostwo w Chapterze

a. Członkiem Chapteru może zostać każdy Członek H.O.G który wyrazi chęć do wstąpienia do
Chapteru i spełni poniższe wymagania:

    • Jest Członkiem H.O.G (ma opłaconą aktualna stawkę)
    • Posiada opiekuna spośród Członków Chapteru ( który zajmować się będzie wprowadzeniem w zasady i zwyczaje Chapteru oraz gdy uzna iż kandydat jest gotowy będzie wnioskował o przyjęcie kandydata w poczet członków Chapteru.)
    • Złoży pisemny wniosek o przyjęcie do Chapteru (Wnioski o przyjęcie w poczet członków Chapteru są przyjmowane przez zarząd i zatwierdzane na spotkaniu Chapteru).
    • Zostanie przyjęty przez większość Członków w głosowaniu na spotkaniu plenarnym Członków Chapteru zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu i po rekomendacji słownej (laudacji) wygłoszonej przez opiekuna.

b. Dealer ma prawo do podejmowania decyzji skutkujących zawieszeniem lub utratą
członkostwa w Chapterze wobec osób w nim zrzeszonych na każdym etapie członkostwa. W
takich przypadkach dealer poinformuje zarząd Chapteru o powodach swojej decyzji. Również
Zarząd Chapteru na wniosek Komisji Regulaminowej lub większości zwykłej członków może
wnioskować do Dealera o wygaszenie członkostwa członków.

c. Wygaśnięcie przynależności do H.O.G. (brak opłacenia składki) skutkuje wygaśnięciem i
skreśleniem z listy członków Chapteru. Chapter jest odpowiedzialny za kontrole i weryfikację
przynależności członków Chapteru do H.O.G.

d.  Zarząd Chapteru za zatwierdzeniem przez Dealera może przyznać dowolnej osobie
członkostwo honorowe w Chapterze. Członek honorowy ma prawo nosić barwy Chapteru i
nie musi regulować składek członkowskich Chapteru , nie posiada jednak ani czynnego ani
biernego prawa wyborczego.

10. Barwy Chapteru

Członkowie Chapteru mają prawo i powinni nosić barwy Chapteru w formie znaków drukowanych i naszywek Chapteru i HOG. Barwy Chapteru w postaci naszywek z nazwą członkowie otrzymują za pokwitowaniem od zarządu Chapteru i są zobligowani do ich zwrotu po ustaniu członkostwa.Przy czym jeden komplet otrzymują bez kaucji a dodatkowe (max 2 kpl) po wpłacie kaucji której wysokość ustala Zarząd. Kaucja zostaje zwrócona po zwrocie naszywek.
Zarząd Chapteru może zdecydować o pozostawieniu barw Członkowi który zrezygnował z członkostwa w Chapterze. W takim jednak przypadku Barwy nie mogą być sprzedane, odstąpione w żaden sposób i nie mogą być też noszone publicznie – pozostają pamiątką byłego Członka Chapteru.

11. Fundusze Chapteru

Chapter jest organizacją o charakterze niezarobkowym. Wszystkie uzyskane przez Chapter fundusze mogą zostać wykorzystane jedynie na pokrycie bieżących wydatków i kosztów administracyjnych Chapteru. Przedstawiony przez zarząd plan finansowy musi zostać zatwierdzony przez Plenarne zebranie Członków Chapteru. Po zakończeniu kadencji zarząd przedstawia Chapterowi rozliczenie przyjętego planu finansowego. Plan finansowy i jego rozliczenie musi być zaakceptowane przez Dealera.

12. Wydarzenia

Podstawową i nadrzędną rolą Chapteru jest organizacja wydarzeń, wyjazdów motocyklowych lub spotkań towarzyskich w formie imprezy zamkniętej (tylko dla członków Chapteru) lub otwartej, w której mogą brać udział osoby z poza Chapteru. Imprezy te muszą być: legalne, bezpieczne, a w przypadku imprez otwartych, również zatwierdzone przez Dealera patronującego. Członkowie Chapteru powinni uczestniczyć w ceremoniach otwarcia i zamknięcia sezonu organizowanych
przez Patronującego dealera. Chapter prowadził będzie aktywne działania na rzecz społeczności HD Patronującego dealera w celu aktywizacji środowiska i aktywnego rekrutowania nowych członków.

13. Znaki firmowe – licencje

Licencja na używanie znaku H.O.G. , H.O.G. Harley Owners Group jest wydawana na rok. Znaki towarowe nie mogą być zmieniane w żaden sposób. Znaki towarowe H.O.G. mogą być używane przez Chapter tylko wraz z oficjalną nazwą Chapteru i materiałami związanymi z działaniami Chapteru po akceptacji przez dealera patronującego.

14. Zasady Chapteru

Niniejszy Statut został przyjęty przez Członków Chapteru oraz zatwierdzony przez Dealera. Jest podstawowym dokumentem określającym zasady pracy Chapteru i jego organizacje. Statut jest udostępniany każdemu członkowi Chapteru a przez deklaracje wstąpienia do Chapteru członkowie potwierdzają jego znajomość i zobowiązują się do jego przestrzegania. Członkowie Chapteru powinni dbać rozwój Marki Harley-Davidson i współpracować z dealerem w tym zakresie.
Członkowie Chapteru nie mogą aktywnie wspierać działań konkurencyjnych w stosunku do marki HD.

15. Zmiany

Organizacja H.O.G. wg własnego uznania może dokonać zmian w niniejszym Statucie, jeżeli uzna to za konieczne.
Po rozwiązaniu Chapteru i opłaceniu wszystkich wierzytelności Chapteru pozostałe dobra materialne przeznacza się na cele charytatywne. Nadwyżka finansowa nie może być dzielona między byłych członków Chapteru.

16. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Mimo, iż Chapter ma powiązanie z H.O.G. zostaje on w pełni niezależną, samodzielną organizacją

– grupą osób, która ponosi odpowiedzialność za swoją działalność.

Wszyscy członkowie H.O.G., goście biorą udział w organizowanych imprezach na własne ryzyko.

Dealer patronujący, organizacja H.O.G. oraz firma Harley-Davidson Motor Company, jej spółki zależne, dystrybutorzy, członkowie Zarządu lokalnego Chapteru nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i straty materialne wynikłe z uczestnictwa członków i ich gości w imprezach organizacji H.O.G. oraz Chapteru H.O.G. Oznacza to, że uczestnicy spotkania nie mają żadnego prawa do skarżenia w/w instytucji o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu czy poniesieniu straty
materialnej.

17. Ważność Statutu

Niniejszy statut został zaakceptowany i zatwierdzony na spotkaniu Plenarnym wszystkich Członków Chapteru w dniu 18 Listopada 2021 roku i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

18. Podpisy Członków zatwierdzających statut i Dealera :