Statut HOG Kraków Chapter Poland

 

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Cel
 3. Patronat
 4. Członkostwo
 5. Zarząd
 6. Członkostwo w Chapterze

 7. Fundusze Chapteru

 8. Wydarzenia

 9. Znaki firmowe – licencje

 10. Zasady Chapteru

 11. Zmiany

 12. Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Wstęp

Harley Owners Group to organizacja założona przez Harley-Dawidson Motor Company. Nadrzędnym celem ukonstytuowania się tej organizacji jest zapewnienie dostępu do pełnego zakresu usług, pomoc użytkownikom H-D na całym świecie, rozwój więzi pomiędzy motocyklistami, dealerami i samą fabryką H-D.

 1. Cel
 1. Nadrzędnym celem Chapteru jest promowanie i prowadzenie odpowiedniej działalności motocyklowej członków H.O.G. przez organizację spotkań motocyklowych, branie udziału w różnych wydarzeniach organizowanych przez H.O.G. Zachęcanie jak największej liczby członków do uprawiania turystyki motocyklowej, tworzenie pozytywnego wizerunku motocyklisty.

 2. Działalność Chapteru powinna opierać się na przyjaźni, lojalności, zaufaniu oraz przebiegać w rodzinnej atmosferze.

 1. Patronat

Patronat nad Chapterem pełni autoryzowany dealer firmy H-D. Dealer posiada dobrowolność w podjęciu decyzji co do udzielenia patronatu Chapterowi.

Chapter podejmując działania musi je uzgadniać i zatwierdzać u dealera patronującego. Dealer patronujący może zadecydować o zakończeniu patronatu w każdym momencie, co skutkuje rozwiązaniem i ustaniem członkostwa Chapteru w H.O.G. Dealer nie może przez 12 miesięcy od daty wypowiedzenia członkostwa objąć patronatem innego Chapteru.

 1. Członkostwo
 1. Chapter w ramach H.O.G. działa rok i co roku do 31 grudnia należy złożyć wniosek o przedłużenie członkostwa.

 2. Chapter w ramach H.O.G. jest organizacją – grupą ludzi niezależną, która wspiera członków Chapteru o charakterze niedochodowym.

 3. Nazwa Chapteru musi być zatwierdzona prez H.O.G. Wyłącznie autoryzowane kluby H.O.G. mają w nazwie Chapter. Nazwa klubu stanowi własność H.O.G. i nie może być wykorzystywana w żadnym innym celu niż przez Chapter H.O.G.

 1. Zarząd

Zarząd Chapteru musi się składać z:

Prezydenta – Director

Vice-Prezydenta – Assistant Director

Skarbnika – Treasurer

Sekretarza – Secretary

Sponsorujący Dealer – Dealer patronujący może być członkiem Zarządu, Ma prawo określić sposób wyboru Zarządu, długość trwania kadencji, może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Ma prawo żądać od Chapteru działalności zgodnej z jego standardami i wymogami.

 

Czynności i obowiązki członków Zarządu:

– Prezydent – Director – zapewnia działanie Chapteru zgodnie ze Statutem, prowadzi spotkania, koordynuje prace Zarządu, ma głos decydujący w przypadku różnicy zdań na obradach Zarządu.

– Vice-Prezydent – Assistant Director – odpowiada za promocję członkostwa w H.O.G., przedstawia informacje o programie H.O.G.

– Skarbnik – Treasurer – odpowiada za zbieranie, podział i ewidencję funduszy Chapteru, comiesięczne raportowanie do patronackiego Dealera, sporządzanie rocznych raportów finansowych.

– Sekretarz – Secretary – odpowiada za wykonywanie prac administracyjnych, kontroluje opłacanie składek członków Chapteru do H.O.G., sporządza roczne raporty dla H.O.G. zawierające liczbę członków, skład Zarządu, wypełnia inne formularze zgodnie z wymogami H.O.G., prowadzi sprawy dotyczące ubezpieczenia imprez i członków Chapteru.

Inne funkcyjne stanowiska nadawane dla członków Chapteru:

– Organizator imprez – Activity Officer – zajmuje się planowaniem, organizacją i informacją na temat imprez, wydarzeń Chapteru.

– Osoba ds. promowania aktywności kobiet – Ladies of Harley Officer – zachęca członkinie Chapteru do aktywnego udziału w wydarzeniach Chapteru.

– Główny organizator wyjazdów – Head Road Captain – zajmuje się planowaniem, organizacją i ustalaniem wyjazdów oraz tras przejazdu Chapteru, koordynuje prace organizatorów wyjazdów.

– Road Captain – zajmuje się planowaniem, organizacą i ustalaniem wyjazdów oraz tras przejazdu Chapteru.

– Rzecznik – Editor – przygotowuje i gromadzi wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Chapteru, opracowuje komunikaty, publikacje. Obowiązkowo konsultuje informacje przed publikacją z patronackim dealerem.

– Osoba ds. bezpieczeństwa – Safety Officer – odpowiada za dostarczenie i ewentualną organizację szkoleń z poprawy bezpieczeństwa jazdy, doskonalenia technik jazdy, udzielania pierwszej pomocy, zabezpiecza przejazd na ruchliwych trasach.

– Fotograf – Photographer – odpowiada za robienie i przechowywanie zdjęć z życia Chapteru.

– Historyk – Historian – prowadzi i opracowuje kronikę Chapteru.

– Osoba ds. członkostwa – Membership Officer – wspiera Sekretarza w zakresie członkostwa.

– Administrator strony www –Webmaster – opracowuje, gromadzi informacje (materiały pisane, zdjęcia), które są umieszczane na stronie www Chapteru, portalach społecznościowych. Musi uzyskać akceptację dealera patronującego przed publikacją informacji. Dba by strona www i portale społecznościowe odpowiadały wytycznym organizacji H.O.G.

 1. Członkostwo w Chapterze

Wszyscy aktualni członkowie H.O.G. ( mający opłaconą składkę) mogą być członkami Chapteru. Wygaśnięcie przynależności do H.O.G. (brak opłacenia składki) skutkuje automatycznym wygaśnięciem i skreśleniem z listy członków Chapteru. Chapter jest odpowiedzialny za pilnowanie i weryfikację przynależności członków Chapteru do H.O.G.

Jeżeli dealer uzna, że dana osoba nie może przynależeć do Chapteru, to jest to decyzja wiążąca.

 1. Fundusze Chapteru

Chapter jest organizacją o charakterze niezarobkowym. Za zgodą dealera patronującego działalność dochodowa może być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem takiej działalności jest zebranie funduszy na pokrycie wydatków Chapteru, sfinansowanie kosztów administracyjnych i dla niezbędnego wzmocnienia finansów Chapteru. Działalność taka musi być zaakceptowana przez dealera.

 1. Wydarzenia

Podstawową i nadrzędną rolą Chapteru jest organizacja spotkań, wyjazdów motocyklowych w formie otwartej imprezy lub spotkania towarzyskiego. Muszą one być legalne, bezpieczne i zatwierdzone przez dealera patronującego.

Chapter musi minium 4 razy w roku zorganizować zamknięte wyprawy – członkowie Chapteru i osoba towarzysząca.

Wydarzenia dla członków Chapteru są wydarzeniami tylko dla członków H.O.G.

W wydarzeniach otwartych mogą brać udział osoby, które nie są członkami H.O.G.

 1. Znaki firmowe – licencje

Licencja na używanie znaku H.O.G. , H.O.G. Harley Dawidson Owners Group jest wydawana na rok. Znaki towarowe nie mogą być zmieniane w żaden sposób. Znaki towarowe H.O.G. mogą być używane przez Chapter tylko wraz z oficjalną nazwą Chapteru i materiałami związanymi z działaniami Chapteru po akceptacji przez dealera patronującego.

 1. Zasady Chapteru

Niniejszy Statut ma zostać przyjęty i stosowany jako polityka H.O.G. oraz udostępniony wszystkim członkom Chapteru.

 1. Zmiany

Organizacja H.O.G. wg własnego uznania może dokonać zmian w niniejszym Statucie, jeżeli uzna to za konieczne.

Po rozwiązaniu Chapteru i opłaceniu wszystkich wierzytelności Chapteru pozostałe dobra materialne przeznacza się na cele charytatywne. Nadwyżka finansowa nie może być dzielona między byłych członków Chapteru.

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Mimo, iż Chapter ma powiązanie z H.O.G. zostaje on w pełni niezależną, samodzielną organizacją – grupą osób, która ponosi odpowiedzialność za swoją działalność.

Wszyscy członkowie H.O.G., goście biorą udział w organizowanych imprezach na własne ryzyko.

Dealer patronujący, organizacja H.O.G. oraz firma Harley-Dawidson Motor Company, jej spółki zależne, dystrybutorzy, członkowie Zarządu lokalnego Chapteru nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i straty materialne wynikłe z uczestnictwa członków i ich gości w imprezach organizacji H.O.G. oraz Chapteru H.O.G. Oznacza to, że uczestnicy spotkania nie mają żadnego prawa do skarżenia w/w instytucji o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu czy poniesieniu straty materialnej.